Matakuliah Sejarah Peradaban Islam merupakan matakuliah wajib di UIN Raden Intan Lampung. Semua Mahasiswa UIN RIL wajib mengambil dan mengikuti matakuliah ini.

Secara singkat, Sejarah Peradaban Islam yakni kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks.


Skill Level: Beginner